18 tiếng anh đọc là gì

eighteen

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: 18 tiếng anh đọc là gì

UK/ˌeɪˈtiːn/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˌeɪˈtiːn/

  • // as in day
  • /t/ as in town
  • // as in sheep
  • /n/ as in name
  • // as in day
  • /t/ as in town
  • // as in sheep
  • /n/ as in name