13 tiếng anh là gì

Trong giờ đồng hồ anh thì số kiểm điểm là phần tuy nhiên những bạn phải ghi nhớ tương tự cần học tập gần như là thứ nhất. Tất nhiên, nhiều lúc các bạn lại quên mất mặt cơ hội viết lách, cơ hội hiểu của những số kiểm điểm vô giờ đồng hồ anh. Vậy nên, nội dung bài viết này Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta ghi nhớ lại vài ba kiến thức và kỹ năng về số kiểm điểm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta biết số 13 tiếng anh là gì và cơ hội hiểu số 13 vô giờ đồng hồ anh ra làm sao.

Bạn đang xem: 13 tiếng anh là gì

Số 13 tiếng anh là gì
Số 13 tiếng anh là gì

Số 13 giờ đồng hồ anh là thirteen, phiên âm hiểu là /θɜːˈtiːn/

Thirteen /θɜːˈtiːn/

https://crights.org.vn/wp-content/uploads/2022/06/Thirteen.mp3

Số kiểm điểm vô giờ đồng hồ anh khá đọc dễ dàng nên các bạn chỉ việc coi cơ hội phân phát âm chuẩn chỉnh của kể từ thirteen phía trên rồi hiểu theo đòi là được. Nếu mình muốn hiểu kể từ thirteen chuẩn chỉnh hơn vậy thì hoàn toàn có thể coi phiên âm của số 13 kết phù hợp với cơ hội hiểu chuẩn chỉnh nhằm hiểu. Cách hiểu phiên âm chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm nội dung bài viết Cách hiểu phiên âm giờ đồng hồ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Xem thêm: baggage là gì

Lưu ý: Có một cảnh báo nhỏ vô cơ hội dùng số 13, đó là số kiểm điểm nên ko người sử dụng khi nói đến loại hạng hoặc số trật tự. Khi dùng làm chỉ loại hạng hoặc trật tự thì số 13 sẽ có được cơ hội viết lách và cơ hội hiểu không giống. Các các bạn tìm hiểu thêm thêm thắt nội dung bài viết cơ hội hiểu số trật tự vô giờ đồng hồ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Số 13 tiếng anh là gì
Số 13 tiếng anh là gì

Xem thêm thắt những số không giống vô giờ đồng hồ anh

Sau khi tiếp tục biết số 13 tiếng anh là gì, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm một vài ba số kiểm điểm không giống vô giờ đồng hồ anh nhé. hiểu đâu cũng có thể có số các bạn đang được mong muốn lần thì sao.

 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Three /θriː/: số 3
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Two /tuː/: số 2
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • One /wʌn/: số 1
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Six /sɪks/: số 6

Như vậy, nếu khách hàng vướng mắc số 13 tiếng anh là gì thì câu vấn đáp đặc biệt đơn giản và giản dị, số 13 vô giờ đồng hồ anh viết lách là thirteen, phiên âm hiểu là /θɜːˈtiːn/. Cách hiểu của số này khá đơn giản và giản dị tuy vậy về kiểu cách dùng thì các bạn cũng nên cảnh báo một chút ít. Khi nói đến loại hạng hoặc trật tự sẽ có được cơ hội viết lách và hiểu không giống, ko người sử dụng là thirteen hoặc number thirteen.

Xem thêm: referee là gì